torsdag den 7. marts 2019

Et 14 år langt Korstog mod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Professor dr. jur. Mads Bryde Andersen (MBA) fortsætter sit 14 år lange korstog mod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) : “Juridisk kan Danmark godt melde sig ud af Menneskerettighedskonventionen” (Berlingske 3.3.19). MBA ser samspillet mellem EMRK og EMD som en konspiration og foreslår igen, at Danmark melder sig ud af EMRK for at slippe for Domstolen i Strasbourg.

Det kan undre, at Berlingske igen og igen bringer indlæg fra MBA med opfordring om, at Danmark bør melde sig ud af EMRK eller true med at gøre det. 

For det første fordi MBAs kritik ikke hænger sammen som påvist i dette indlæg Menneskerettighedsdomstolen angribes igen og igen, men kritikken hænger ikke sammen af Claus von Barnekow og Tobias Stadarfeld Jensen (Berlingske 7.11.18)

For det andet fordi det er utroligt sjældent, at et land forlader Menneskerettighedskonventioner. Det skete i Grækenland under juntastyret, og da Nordkorea forsøgte at forlade ICCPR.

Berlingske tager i sin leder 10.12.18 afstand fra DFs flirten med at ignorere domme fra EMD. Men hvorfor tager Berlingske ikke afstand fra MBAs flirten med lignende forslag?

Ramaskrig i 2005

I 2005 vakte MBAs kronik i Berlingske ”Opgør med menneskeretstænkningen” ramaskrig. I dag orker få at tage til genmæle, for MBA kører i samme rille. I en kronik 1.10.18 fordrejede og fejlfortolkede han bl.a. dommen Jansen mod Norge. På trods af professor dr.jur. Jens Vedsted-Hansens forklaring i Det har konsekvenser hvis Danmark opsiger Menneskerettighedskonventionen” (Berlingske 2.12.18), fordrejer MBA fortsat dommen i sin kommentar 3.3.

Vedsted-Hansen skrev også, det er vanskeligt at se meningen med MBAs forslag om at opsige konventionen, hvis dette ikke netop skulle have til formål at reducere omfanget af menneskerettigheder og deres beskyttelse her i landet. Endvidere "forekommer det næppe realistisk, at Danmark efter opsigelse af Menneskerettighedskonventionen vil kunne opretholde sit medlemskab af Europarådet", skrev Vedsted-Hansen. 

MBA forholder sig 3.3. slet ikke til, hvad det betyder for vores medlemskab af Europarådet, hvis vi forlader EMRK, kun i forhold til EU, hvor han hævder, at justitsministeriets jurister har uret.

Det er vigtigt at kommentere på MBAs korstog, for det er af særdeles stor betydning, at vi har menneskerettigheder, og at en borger kan henvende sig til EMD. Ved at tilslutte sig EMRK, sikrer man sig, at også under fremtidige regeringer er vores grundlæggende rettigheder sikret.

Hvem er "alle"?

MBA har en forbavsende tiltro til, at menneskeretsmæssigt vil alt forblive godt i Danmark: “Alle slutter op om grundlovens frihedsrettigheder, og de fleste har det fint med de mange internationale konventioner på menneskerettighedsområdet, hvoraf kun få fortolkes af EMD.”

Hvem er “alle”? Det er hverken DFs Marie Krarup, der slog til lyd for tvangsassmilering (Altinget 15.11.18), eller Martin Henriksen (DF), der vil spærre beboerne permanent inde på Udrejsecenter Lindholm (SN.dk 7.2.19) og  i Information 5.3. udtaler, at flygtninge og asylansøgere ikke skal have rettigheder som danske statsborgere såsom at kunne gå til domstolen. Eller Venstres Marcus Knuth, der gerne vil skelne mellem kristne og muslimske asylansøgere.

Og hvordan kan MBA vide, om kommende regeringer vil respektere menneskerettighederne? Jacob Mchangama, direktør i tænketanken Justitia, skriver f.eks. 5.3.19 i Berlingske om eroderingen af ytringsfriheden. Der har desuden været utallige udmeldinger fra VLAK-regeringen om villigheden til at gå på kanten af konventionerne og villigheden til en procesrisiko.

Grundloven beskytter ikke danskerne tilstrækkeligt

MBA taler mod bedre vidende, når han mener, danskerne er beskyttede ved udtræden af EMRK. Det har lektor cand. jur. Ph.D. Jacques Hartmann Dundee University bl.a. beskrevet i sin bog Danmark og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Og direktør i Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen fortalte til DR 15.11.18, at der så ingen beskyttelse vil være mod tortur eller slaveri. Forbuddet mod tortur er i en dansk sammenhæng relevant i forhold til den vide anvendelse af isolationsfængsling. 

Bryde Andersen tager fejl vedr. dommen Moreno Gómez mod Spanien.

Der er nogle bestemte domme, som MBA ynder at trække frem i sin kampagne for at vække forargelse og derved forståelse for sit forslag, bl.a. en dom i en støjforureningssag Moreno Gómez mod Spanien

MBA skriver: "EMD har fundet, at caféstøj krænker naboers »ret til privatliv." MBA manipulerer ved at sortere i informationer til Berlingskes læsere. Det drejer sig om mere end caféstøj, nemlig støj fra også barer, natklubber og diskotek, og det drejer sig om decibel, der er målt til de skadelige 101 og 115 db lørdag nat kl. 03.15 - langt over de nationale støjgrænser.  Sagsøger havde i flere år klaget over, at støjgrænserne ikke blev overholdt i hendes beboelseskvarter. Trods byrådets beslutning om ikke at opføre flere natklubber, blev der alligevel givet byggetilladelser. Til sidst til et diskotek i sagsøgers ejendom. Da sagsøger havde opbrugt alle muligheder ved det spanske retssystem, klagede hun til EMD. EMD har således ikke opfundet en ny ret, som MBA påstår i sin kommentar 3.3. EMD sikrer derimod, at Spanien overholder sine egne regler.

Berlingskes leder skriver Højt Hurra for menneskerettighederne! 10.12.18, men finder samtidig anledning til synge med i koret, der tager afstand fra Moreno Gómez dommen.

Da MBA blev inviteret af Henrik Sass Larsen (S) 14.11.18 i TV2  til støtte for Sass Larsens' ønske dengang om at "få herredømmet tilbage" ved at træde ud af diverse konventioner, sagde MBA, at Danmark så måske, når vi har meldt os ud af EMRK, vil undlade at implementere dommen Moreno Gómez mod Spanien.

Dvs. MBA afslører allerede selv, hvad der kan vente os i f.eks. støjforureningssager, når vi "får herredømmet tilbage”.

Suverænitets-knappen

Da MBA luftede sin misfornøjelse med EMRK og EMD i kronikken i 2005 forstod han allerede i indledningen at trykke på “suverænitets-afgivelsesknappen”. En negativt ladet knap, der skræmmer mange danskere. Han skrev:

"Danskerne har altid været skeptiske ved at afgive suverænitet til internationale organer. Når vi stemmer om EU, er der kamp til stregen. Flere retssager er ført til Højesteret for at få klarhed om EU-reglernes forenelighed med grundlovens bogstav og ånd, og spørgsmålet er løbende til debat.”

Intet land har i dag magt nok til suverænt at træffe alle beslutninger selv. Suveræne stater vinder ved at pulje suveræniteten. Det handler ikke om at afgive noget. T.o. støtter 73 % af befolkningen fortsat medlemskab af EMRK if. Politiken 6.9.17.

I 2009 skrev Jacob Mchangama i Berlingske, at han ikke var enig i MBAs forslag (2005), at det er ønskværdigt at træde ud af EMRK. EMRK sikrer en basal grad af frihed og retssikkerhed, som enhver fri borger bør nyde som en selvfølge, mener Mchangama: “EMD har i en række domme været afgørende for bl.a. at sikre ytringsfriheden og holde stater ansvarlige for vilkårlige frihedsberøvelser og tortur. Det er i sådanne sager, at EMRK og EMD har deres berettigelse som en vigtig juridisk sikkerhedsventil overfor tiltag, der griber for voldsomt eller vilkårligt ind i borgernes frihedssfære og retssikkerhedsgarantier.

Risikoen ved "at caste os selv som en paria stat"

MBA skylder Berlingskes læsere at svare på, hvordan han i fremtiden vil sikre menneskers rettigheder i Danmark med en grundlov, der er en af Europas svageste, hvad angår beskyttelsen af ytringsfrihed, tortur og meget mere. Samtidig vil han fratage borgerne en mulighed for at få prøvet deres sager ved EMD.

I Juristen 27.6.17 skrev MBA, at Danmark ved at træde ud af EMRK risikerer "at caste os selv som en paria stat":

En EMRK-opsigelse kan være en slagkraftig metode til at frigøre sig fra EMD’s dynamiske fortolkninger. De folkevalgte kan derfor overveje at tage dette skridt, hvis ikke det viser sig muligt ved politiske midler at ændre EMD’s dynamiske fortolkninger. Ulempen ved dette skridt ligger dog i risikoen for, at Danmark med Lord Hoffmanns ord a.st., vil »... cast ourselves as a pariah state.« I virkelighedens verden vil en opsigelse af EMRK kræve, at flere medlemsstater går samme vej.” 

Derfor bør MBA også uddybe den rolle, Danmark vil spille ved at gå totalitære regimers ærinde ved at opsige EMRK.

Skrevet af Anne Albinus

Link

Opdatering: Berlingske offentliggør 9.3.19 en kommentar af direktør for Institut for Menneskerettigheder: "Menneskerettighederne er nødvendige for Danmark"
(ikke online)


Menneskerettighedsdomstolen angribes igen og igen, men kritikken hænger ikke sammen Claus von Barnekow og Tobias Stadarfeld Jensen Berlingske 7.11.18

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.